Bu metin YenidenBiz’in web sitesini kullanacak olan Kullanıcı/Kullanıcılar için bilinmesi gerekli olan kullanım koşulları ve gizlilik politikasının neler olduğunu açıklamaktadır.

 

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında YenidenBiz tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında YenidenBiz veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, her türlü yazılı, sözlü veya elektronik ortam üzerinden verdiğiniz beyan ve onaylarla toplanmakta ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi ve İşlenmesi

Kullanıcılar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, YenidenBiz Derneği’ne elden ve/veya Derneğin internet sitesine yüklediği Öz Geçmişi ve/veya Öz Geçmişinde yer alan tüm kişisel verilerinin YenidenBiz Derneği tarafından herhangi bir iş fırsatı ile eşleştirilebilmesi veya firmalarla iş fırsatları ile ilgili görüşmeler yapmasının sağlanması amacıyla tamamen kendi istek ve açık rızaları ile paylaştıklarını, bu verilerin kendilerini tanıtmak, kendilerine daha iyi hizmet sunulabilmesi için kendilerinden talep edildiğini kabul ederler. Ayrıca kullanıcılar, sitenin ziyaret edilmesi esnasında kullanılan cookieler aracılığıyla, ziyaret eden kullanıcıların alan adı, internet hizmeti sağlayıcısı, işletim sistemi ve erişim tarihi gibi bilgilerinin toplandığını kabul eder.

 

Kişisel Verilerinizi Saklama Süresi
YenidenBiz, kişisel verileri ilgili kanun ve mevzuatlarda belirtilen süreler boyunca saklamaktadır.

 

Kanun Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlük tarihinden önce hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de işbu “Gizlilik Politikası” metninde düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında resen veya kullanıcının talebi üzerine silinecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklar

Kanunun 11. maddesi gereğince; YenidenBiz’e yazılı olarak başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isteme, 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. YenidenBiz tarafından 11. madde kapsamında düzenlenen haklarınıza ilişkin yazılı talepleriniz 30 iş günü içerisinde yasal mevzuata uygun olarak cevaplandıracaktır. YenidenBiz ekibi tarafından gelen cevap üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvurma hakkınız saklıdır

​​YenidenBiz bir yerleştirme kurumu değil kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Adaylar YenidenBiz gelişim programına katılmakta, kendi ulaştıkları veya YenidenBiz’in dikkat çektiği iş fısatlarına doğrudan başvuru yapmakta, işe alım süreçleri tamamen aday-işveren arasında yürümektedir.